ÁSZF - szabályzat

 

                                                       ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A szolgáltatás célja

A tagirodák gazdálkodásának, eredményességének és gazdasági tevékenységének összehangolása, korrekt és hatékony együttműködés biztosítása, tagjai piaci részesedésének növelése az ingatlan piacon. A tagok kereslet-kínálatának országos szinten való megjelenítése, új szolgáltatások bevezetése, az érdeklődők számára a hozzáférhetőség biztosítása.  Különböző fórumokon sajtó, és egyéb médián, internetes felületen keresztül hangot adni, megismertetni és népszerűsíteni tagjait, és azok szolgáltatásait.

 

Az IngatlanKlikk Kft feladata

Hazai és Nemzetközi irodahálózat létrehozása és működtetése, érdemi együttműködés alapján a szolgáltatási tevékenység bővítése, igény szerinti betanítása, a rendszer működésének ellenőrzése, magas szintű szolgáltatásaival megbízóinak, és tagjainak is elismertséget és megbecsülést szerezzen. Szükség esetén szakmai érdekképviseleti és érdekérvényesítési lehetőség biztosításával. 

 

Kik lehetnek tagjaink

Az IngatlanKlikk hálózat tagjai kizárólag az illetékes cégbíróságon bejegyzett külföldi és belföldi természetes személyek, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaságok lehetnek, akik működési jogosultságukat megfelelő iratokkal igazolták.

Elfogadják az IngatlanKlikk hálózat Általános Szabályzatát, vállalják, hogy a hálózat tagjaival együttműködnek.

A Partneri Szerződés kitöltésével jelzik csatlakozási szándékukat.

Akik a felvitt adatok valódiságát, időszerűségéért, felelőséget vállalnak, rendszeresen karbantartják saját adataikat.

 

Működés I

                A szolgáltatás tárgya, tartalma

Szolgáltató megjelenési helyet biztosít Megrendelő részére hirdetései – listing, display és egyéb szolgáltatói felület - folyamatos megjelentetésére a szolgáltató által üzemeltetett www.ingatlanklikk.hu internetes címen levő adatbázisban illetve keresőrendszerben.

Szolgáltató a Megrendelő hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette szolgáltató jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére.

Üzemeltető által biztosított internetes adminisztratív felület használatával, ingatlan hirdetéseit Megrendelő helyezi el a portálon.

A hirdetések tömeges feladásának megkönnyítésére Üzemeltető adatbázis importálási lehetőséget biztosít Megrendelőnek, amit az adott iroda adat mezők kompatibilitását figyelembe véve egyedi ajánlat alapján biztosít.

Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Szolgáltató ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával.

Szolgáltató köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli Megállapodásban határozzák meg a szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

 

Az IngatlanKlikk hálózat javaslatot tehet tagjainak olyan külső esetleg eddig nem végzett szolgáltatások igénybevételére, amely a tagok eredményességére pozitívan hat (konferenciák, továbbképzések kiállítások árverések szervezése médiában való szereplés.)

 

Működés II.

 

A Tagok ingatlan értékesítése közös adatbázisból

Az IngatlanKlikk Kft. tagjai kötelesek tisztában tartani a gazdasági, vállalkozási verseny szabadságát, tisztaságát.

A tagiroda nem folytathat üzleti tárgyalást, nem tehet ajánlatot, egy másik tagiroda ügyfelének az érintett tagiroda írásos engedélye nélkül.

A tagiroda tudomásul veszi, hogy amennyiben társiroda kínálatából értékesít (közös értékesítés) a províziót illetően meg kell osztozniuk egymással. Két partner iroda együtt működésekor az IngatlanKlikk Kft., nem számít fel jutalékot.

Ha az értékesítés több tagiroda részvételével történik, alapelvként meghatározott egyenlő arányban célszerű megosztani a jutalékot. Ettől eltérni csak közös megegyezés alapján lehet. Egyes ügyleteknél az iroda magasabb províziót is felajánlhat, részletfizetési kedvezmény, sikerdíj.

 

A hirdetés díja

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a mindenkor hatályos, díjcsomagjai ellenében biztosítja, az aktuális kedvezményeket vagy egyéb díjakat is beleértve.

Az alapdíjcsomagon felül a Szolgáltató kiemelt szolgáltatásokat is biztosít, melyet credit rendszerben lehet igénybe venni, melynek díjai a portálunkon elérhetőek.

Szolgáltató a Megrendelő felé a megrendelt és a Megállapodáson feltűntetett, ill. elfogadott feltételek szerint egyszeri számlát állít ki.

Szolgáltató az alább felsorolt estekben jogosult időről-időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt.

Az e-mailben történő közlést felek elfogadják.

Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható a Szolgáltató részéről egyoldalúan.

 

Az Ingatlanklikk Kft, mint szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató a rendszer üzemeltetéséhez szükséges műszaki technikai feltételekkel rendelkezik, vállalja hogy folyamatos hozzáférést biztosít hálózatával tagjai részére.

Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak

Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását, valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata a Megrendelő saját kockázatára és felelősségére történik

 

 

A partner jogai és kötelességei:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény értelmében IngatlanKlikk Kft szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül Szolgáltatónak.

A Partner a Megállapodási Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja az általános szerződésben foglaltakat. Ennek értelmében jogosult a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevételére és köteles a mindenkori vállalt díjszabásban rögzített díjak megfizetésére.

A díjszabást a Partneri szerződés tartalmazza. A Partner a személyében történő változásokat kötelező haladéktalanul bejelenteni.

.

 

4. Adatvédelem

Szolgáltató a Megrendelői megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: cégnév, telephely, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.

Szolgáltató a regisztráció valamint a Megrendelői megállapodás megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

 

A szerződés megszűntetése

Szolgáltató kizárólag írásos formában – email, fax, postai levél – fogadja el Megrendelőtől a megszűntetési szándéknyilatkozatot. A szerződés megszűnik 30 napos felmondási idővel,

- Ha a tag a vállalt tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

- Ha magatartásával kárt okoz tagtársai körében

- Ha a rendszer rossz hírét kelti

- Ha időközben működési engedélyét visszavonták.

 

 

Jogviták vegyes rendelkezések

Szolgáltató honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A felek alávetik magukat a Fővárosi bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

 

 

Budapest, 2013. 04. 01.                                                        

 

 

                                                                                           IngatlanKlikk Kft


Kapcsolat
telefon: +36 30 791 1617
E-mail: ingatlan@ingatlanklikk.hu
Kövess bennünket!